Teflon Brothers, Amarillo Kouvola 2018, Semy-Sound