Teflon Brothers, Amarillo Kouvola 2017,
Semy-Sound